Fibonacci 2048

Obligatoriskt valdeltagande
Obligatoriskt valdeltagande eller valplikt betyder att alla medborgare måste rösta vid ett valtillfälle. Systemet tillämpas bland annat i Australien, Italien, Luxemburg, Belgien och Peru. Påföljden för att inte delta vid valtillfället består oftast av en mindre bötessumma. I praktiken realiseras dock straffet sällan. För länder med valplikt som ingår i Europeiska unionen kan även valet till Europaparlamentet omfattas av valplikten. Detta kan delvis förklara att Belgiens och Luxemburgs valdeltagande till Europaparlamentet är betydligt högre än genomsnittet, ca 90% jämfört med ca 45%.

Detta är ett utdrag ur en artikel Obligatoriskt valdeltagande från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Obligatoriskt valdeltagande öppnats 159 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2013-10-28)
Bilder på Obligatoriskt valdeltagande
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
11
3
1
Valet som Gud glömde | Fokus
Men med ett valdeltagande på 11,8 procent står kyrkan nu inför ... Australien och Luxemburg är exempel på länder som använder sig av Obligatoriskt valdeltagande.
www.fokus.se/2009/09/valet-som-gud-glomde/
1
>30
2
Obligatoriskt valdeltagande - Wikipedia
Obligatoriskt valdeltagande eller valplikt betyder att alla medborgare måste rösta vid ett valtillfälle. Systemet tillämpas bland annat i Australien, Italien, ...
sv.wikipedia.org/wiki/Obligatoriskt_valdeltagande
2
>30
3
Värdet av valdeltagande - Regeringen
3.2 Vad säger forskningen om värdet av valdeltagande?.............. 39. 5 ...... talet trots att den obligatoriska röstningen övergavs i nästan hela landet 1979, har ...
www.regeringen.se/content/1/c6/09/20/24/b9868a62.pdf
3
>30
4
Valdeltagandet: viss nedgång på EU-nivå
8 jun 2009 ... En minskning från 2004 då valdeltagandet var 45,47 procent. ... Störst var valdeltagandet i två länder med obligatorisk röstning: Luxemburg ...
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090608STO56948+0+DOC+XML+V0//SV
4
>30
5
SNS - DN Debatt - Olof Petersson
"Sjunkande valdeltagande inget problem" ... Ett medel vore Obligatoriskt valdeltagande; det är bara för riksdagen att besluta att sofflocksliggare ska dömas till ...
olofpetersson.se/_arkiv/skrifter/dn040904.htm
5
>30
6
Kommunalval i Belgien | fackligt.eu
31 aug 2012 ... Belgien är ett av de få länder i världen som har röstplikt, rättare sagt Obligatoriskt valdeltagande. Man måste komma till vallokalen, men om du ...
www.fackligt.eu/2012/08/31/kommunalval-i-belgien/
6
>30
7
Belgien har inget problem med valdeltagandet | fackligt.eu
29 apr 2009 ... Många är oroliga för lågt valdeltagande. Hur gör man ... Men det är obligatoriskt att anmälla sig till vallokalerna på själva valdagen. Om du inte ...
www.fackligt.eu/2009/04/29/belgien-har-inget-problem-med-valdeltagandet/
18
10
8
Svenskt valdeltagande bland de lägsta i EU
högsta valdeltagande, procent. Det bör dock tilläggas att vid det föregående ... Röstandet är obligatoriskt i ett 30-tal länder i världen.
www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K02_TI_12_A05ST02.pdf
19
9
9
Eskilstuna kommun - Arkiv - Ungas valdeltagande 2010
Valdeltagandet bland unga eskilstunabor, 18-25 år, ökade med hela 14 procentenheter under valet 2010 i de 10 distrikt där det var lägst valdeltagande 2006.
www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Organisation/Rad-och-forum/Ungdomsforum1/Arkiv/Valresultat-2010/
7
>30
10
Inledning - ComHem
I de flesta demokratiska länder är valdeltagandet frivilligt men det finns en handfull demokratier som tillämpar obligatorisk valdeltagande, t.ex. Australien och ...
web.comhem.se/~u13115096/Demokratism/inledning.html
Sökresultat för "Obligatoriskt valdeltagande"
Google: ca 50.300
bing: ca 1.450
Obligatoriskt valdeltagande inom vetenskapen
Obligatoriskt valdeltagande - Wikipedia
Obligatoriskt valdeltagande eller valplikt betyder att alla medborgare måste rösta vid ett valtillfälle. Systemet tillämpas bland annat i Australien, Italien, ...
[PDF]Värdet av valdeltagande - Regeringen
sammanställt och utvärderat erfarenheterna av valdeltagandet i de nationella valen och i ...... talet trots att den obligatoriska röstningen övergavs i nästan hela landet 1979, har ...... och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG). I ett.
[PDF]Valdeltagande i Sverige - Göteborgs universitet
Göteborgs universitet ... valdeltagandet bland svarande och det lägre valdeltagandet i ..... Bland lågutbildade ingår personer med endast obligatorisk skola och ...
[PDF]i 20114047 Stockholms universitet “ ' 1 ' - Samhällsvetenskapliga ...
universitet “ ' 1 ' ... Totalt Valdeltagande har varit 34,18%. ... Första året bostår av fyra obligatoriska kurser om vardera 15 hp, År två består av 15 hp valbara ...
[PDF]Costa Ricas konsolidering: När konsoliderades Costa Ricas ...
Norman: University of Oklahoma Press, 1991, 266f: Linde och Ekman, 13f, 26-36. ..... Costa Rica förekommer obligatorisk valdeltagande. Men eftersom inget ...
[PDF]Kommunalt valdeltagande
Uppsala universitet. Examensarbete D ... valdeltagande. -en analys av befolkningsstorlekens påverkan på valdeltagande .... länder, så som Italien och Australien bland andra, använder sig av obligatorisk röstplikt vid allmänna val är en annan ...
[PDF]Valsystem och representationseffekter En jämförande studie av 25 ...
Eventuella förändringars effekter på valdeltagande och möjlig- heterna att bilda ..... obligatoriskt för väljaren att rangordna ett visst antal eller till och med samtliga ...... Stockholms universitet, tillgänglig på www.quotaproject.org. Uppgifter ...
Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-242-13) - Överklagandenämnden för ...
14 jun 2013 ... Befrielse från obligatoriskt utb.moment ... Uppsala studentkår överklagade Uppsala universitets beslut att ge Uppsala ... Omröstningen hade ett, med studentkårsvals mått mätt, högt valdeltagande, ca 40 procent, och ett tydligt ...
[PDF]Undersökning av e-‐röstningens potentiella effekter på ...
Lunds Universitet ... e-‐röstning kan leda till ett ökat valdeltagande i svenska riksdags-‐ och .... 5.2 E-‐röstning och valdeltagande ur ett svenskt perspektiv . ...... som har obligatoriska val, ligger valdeltagandet runt 90 %.46 Sverige kan därför ...
Kursplan med litteraturlista - kursplan - Uppsala universitet
ha fördjupat sina kunskaper om valdeltagandet i amerikanska val och om orsakerna till de ... Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk.
Böcker om Obligatoriskt valdeltagande
Valsystem och representationseffekter : en jämförande studie ...
Valsystem och representationseffekter : en jämförande studie ...
Lars Davidsson, 2007
I tabellerna 7a-b undersöks sambandet mellan de undersökta ländernas valsystemstyp och valdeltagande. ... betydelse är exempelvis om det är frivilligt att gå och rösta eller om röstandet gjorts obligatoriskt med sanktion för dem som avstår.
SOU 2007:084 Värdet av valdeltagande
SOU 2007:084 Värdet av valdeltagande
Johan Martinsson, Sverige. Grundlagsutredningen, 2007
Om vi nu börjar undersöka de länder där den tydligaste minskningen (mer än femton procentenheter) i valdeltagande har ... som upprätthöll sitt höga valdeltagande på över 90 procent ända tills mitten av 1980- talet trots att den obligatoriska ...
Protokoll
Protokoll
Sweden. Riksdagen, 2001
Vi behöver dock inte gå till diktaturer för att hitta väldigt höga siffror för valdeltagande. Det räcker att i en demokrati införa Obligatoriskt valdeltagande och böter för försumliga. Det avgörande måste emellertid vara att medborgarna frivilligt väljer ...
Ny vallag : betänkande
Ny vallag : betänkande
Sverige, 2003 års vallagskommitté, 2004
Ett obligatoriskt krav på legitimation skulle innebära att de i så fall skulle bli tvingade att skaffa särskild legitimation för att få rösta. Ett generellt legitimationskrav kan vidare innebära en risk för sänkt valdeltagande också för den grupp väljare ...
Ord & bild
Ord & bild
Karl Wåhlin, Sven Rinman, 1999
Om nu politiskt deltagande är viktigt kan man väl kräva Obligatoriskt valdeltagande, som i Belgien eller Österrike. Om allmänanda är viktigt kan man väl kräva en period av obligatorisk samhällsplikt, som i de flesta europeiska länder. Om nu de ...
Utveckling av Google-sökorden


Blogginlägg om
Obligatoriskt valdeltagande
Obligatoriskt valdeltagande - Wikipedia
sv.wikipedia.org/wiki/Obligatoriskt_valdeltagande
Schwedisch: Obligatoriskt valdeltagande im Deutsch-Schwedischen Wörterbuch
Übersetzung Deutsch-Schwedisch, Översättning svenska-tyska
deutsch-schwedisches-woerterbuch.elch.nu/lexikon.php?begriff=Obligatoriskt%20valdeltagande
Schwedisch: Obligatoriskt valdeltagande im Deutsch-Schwedischen Wörterbuch
Übersetzung Deutsch-Schwedisch, Översättning svenska-tyska
deutsch-schwedisches-woerterbuch.elch.nu/lexikon.php/w_schwedisch/lexikon.php?begriff=Obligatoriskt%20valdeltagande
Värdet av valdeltagande - Regeringen
www.regeringen.se/content/1/c6/09/20/24/b9868a62.pdf
Förord (Obligatorisk) (pdf) - Statistiska centralbyrån
www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_25_A01BR1201.pdf
Svenskt valdeltagande under hundra år - Statistiska centralbyrån
www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0105_2010A01_BR_ME09BR1203.pdf
Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn ... - Sweden Abroad
www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_749/cf_52/Landfakta_Australien_2012.PDF
Eskilstuna kommun - Arkiv - Ungas valdeltagande 2010
Valdeltagandet bland unga eskilstunabor, 18-25 år, ökade med hela 14 procentenheter under valet 2010 i de 10 distrikt där det var lägst valdeltagande 2006. Målet var en ökning med 10%. Till höger o...
www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Organisation/Rad-och-forum/Ungdomsforum1/Arkiv/Valresultat-2010/
Undersökning av e-‐röstningens potentiella effekter på ...
lup.lub.lu.se/record/3813882/file/3813883.pdf
Kommunalt valdeltagande
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:131540/FULLTEXT01.pdf
123