Fibonacci 2048

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa. Individens förmåga ställs då i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos befolkningen. En person kan också bli kvalificerad som funktionsnedsatt om han eller hon har haft en försvagning i det förflutna eller ses som funktionsnedsatt baserad på en enskild eller gemensam norm. Sådana försvagningar kan inkludera fysiska, sensoriska och kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Psykiska störningar och olika typer av kroniska sjukdomar kan också räknas som funktionsnedsättningar.
En del förespråkare invänder mot att beskriva vissa tillstånd (bland annat dövhet och autism) som "funktionsnedsättningar", och hävdar att det är mer lämpligt att betrakta dem som skillnader i utvecklingen som har blivit orättvist stämplade av samhället.
En funktionsnedsättning kan vara alltifrån diabetes och depression till nedsatt hörsel och total förlamning av en kroppsdel. En funktionsnedsättning kan uppstå under en persons livstid eller förekomma redan från födseln.
Arbetshandikapp innebär att personen i fråga har en funktionsnedsättning och då har svårt att utföra vissa arbetsmoment.

Detta är ett utdrag ur en artikel Funktionsnedsättning från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Funktionsnedsättning öppnats 1 825 gånger de senaste 30 dagarna. Därmed ligger denna artikel på plats 2 454 i trafikstatistiken från sv.wikipedia.org. (Uppgifter från: 2013-12-29)
Bilder på Funktionsnedsättning
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
4
1
1
Funktionsnedsättning - Vårdguiden – Information om sjukvård ...
Funktionsnedsättning. Läs om livsvillkor och möjligheter för handikappade. För dig som är funktionshindrad eller anhörig.
www.vardguiden.se/Tema/Funktionsnedsattning/
5
9
2
Funktionsnedsättning - Försäkringskassan
Här finns information för dg som har en varaktig sjukdom eller Funktionsnedsättning. Informationen vänder sig även till dig som är förälder till barn med ...
www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning
1
>30
3
Funktionsnedsättning - 1177.se - Råd om vård från Sveriges landsting
Om man har en Funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Orsaken kan vara en medfödd skada eller en s.
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Funktionsnedsattning/
2
>30
4
Funktionsnedsättning - Wikipedia
En Funktionsnedsättning är en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en ...
sv.wikipedia.org/wiki/Funktionsneds%C3%A4ttning
3
>30
5
Vad är en funktionsnedsättning? - Humana
Vi hjälper dig reda ut begreppen Funktionsnedsättning och funktionshinder. Du har rätt att ansöka om personlig assistans om du har en Funktionsnedsättning.
www.humana.se/personligassistans/Personlig-assistans/Vad-ar-personlig-assistans/Vad-ar-en-funktionsnedsattning-/
6
>30
6
Har du en funktionsnedsättning? - Arbetsförmedlingen
Om du har en Funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du dels få Arbetsförmedlingens allmänna service, dels stöd på en rad andra sätt.
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Har-du-en-funktionsnedsattning.html
7
>30
7
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
Här kan du jämföra kommuners stöd till personer med Funktionsnedsättning. Även enskild driven verksamhet redovisas.
www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/funktionsnedsattning
8
>30
8
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - Riksförbundet ...
NPF- Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar.
www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
9
>30
9
Stöd vid funktionsnedsättning - Malmö högskola
Hur du ansöker om särskilt pedagogisk stöd. Fyll i ansökningsblanketten om särskilt pedagogiskt stöd. På sidan "Vilket stöd kan jag ansöka om?" hittar du mer ...
www.mah.se/funktionsnedsattning
10
>30
10
Skolan sorterar bort elever med funktionsnedsättning Dagens ...
8 aug 2013 ... Unga med Funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre utbildningsnivå än andra. Det minskar möjligheterna till ett gott ...
www.dagenssamhalle.se/debatt/skolan-sorterar-bort-elever-med-funktionsnedsaettning-5943
Sökresultat för "Funktionsnedsättning"
Google: ca 1.350.000
Funktionsnedsättning inom vetenskapen
Student med funktionsnedsättning | Lunds universitet
5 dagar sedan ... Att ha en Funktionsnedsättning som till exempel en synskada, dyslexi eller adhd är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds ...
Studera med funktionshinder . nu
Stockholms universitet har ett särskilt åtagande på området som omfattar att årligen fördela ett extra "högskolegemensamt" anslag mellan universitet och ...
Studera med funktionsnedsättning - Stockholms universitet
Samordnare för studenter med Funktionsnedsättning. Åsa Ferm Rum 234 i Beta- huset, Studenthuset Tel: 08-16 21 23. Anna Göthner Rum 235 i Beta-huset, ...
Studera med funktionshinder - Utbildning, Göteborgs universitet
Studera med funktionshinder. Studenter med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det. Bedömning av ...
Funktionshinder - Umeå universitet
Umeå universitet vill erbjuda en stimulerande studiemiljö där studentens kompetens tas tillvara och får utvecklas. Ett gott bemötande, god tillgänglighet och god ...
Funktionshinder - För studenter - Umeå universitet
Som student vid Umeå universitet kan du som har funktionshinder få olika slags stöd i studiesituationen. På de här sidorna hittar du information om vilka typer av ...
Funktionshinder - Uppsala universitet
Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. Det gäller också om man har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att du redan ...
Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
Återhämtning vid svår psykisk sjukdom. Kan ett psykosocialt program hjälpa? Öppet föredrag den 16 oktober mellan klockan 14 och 16 på Museum ...
Funktionshinder - Uppsala universitet
Tillgänglighet. Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en tillgänglighetsplan som ...
Funktionshinder - Studera
Du bör i god tid, gärna samtidigt som du anmäler dig till universitetet eller högskolan, ta kontakt med universitetets eller högskolans samordnare för studenter ...
Böcker om Funktionsnedsättning
SOU 2003:056 Inte bara Samhall
SOU 2003:056 Inte bara Samhall
Sverige. Samhallutredningen, 2003
Befolkningen i arbetsför ålder 16-64 år uppdelad på individer med och utan Funktionsnedsättning samt med och utan nedsatt arbetsförmåga Befolkningen (16 -64 år) 5 611 000 z Med Funktionsnedsättning 1 201 000 (21,4%) I Med nedsatt ...
Våld mot personer med funktionshinder
Våld mot personer med funktionshinder
2007
Vissa svenska handikappforskare använder begreppet Funktionsnedsättning om själva skadan/tillståndet/sjukdomen, det vill säga ... Det är sedan Funktionsnedsättningen i relation till den omgivande miljön som avgör om, och i så fall i vilken ...
SOU 2003:077 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som ...
SOU 2003:077 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som ...
Sverige Sfi-utredningen, 2003
Utredningen ansluter sig till de handikapp- och utbildningspolitiska målsättningar som riksdagen beslutat om och som även Kun- skapslyftskommittén hade för sitt arbete, bland annat: • Människor med Funktionsnedsättning ska ha lika ...
Utveckling av Google-sökorden


Blogginlägg om
Funktionsnedsättning
Bristande rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning - forskning.se
www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/bristanderattssakerhetforpersonermedfunktionsnedsattning.5.4cc2781414171f81caf83.html
Bättre stöd till våldsutsatta med funktionsnedsättning | Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
SKR genomför omfattande utbildningsturné.
www.kvinnojouren.se/krafttag-battre-stod-till-valdsutsatta-kvinnor-med-funktionsnedsattning
Rådet för funktionsnedsättning | ASP BLADET
Jenny står till vänster i ovanstående porträtt och Lina Helgerud till höger. ASP Bladet har träffat Jenny Mentzer, stadssekreterare och Lina Helgerud, verksamhetscontroller med inriktning på folkhälsa. Jenny har gjort en översyn av arbetsformerna för Rådet för personer med funktionshindrade i Karlstads kommun för att se hur det fungerade. Översynen visade att representanterna i rådet…
aspbladet.wordpress.com/2013/09/23/radet-for-funktionsnedsattning/
Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb | idrottsforum.org
Vi har nöjet att här publicera Ingegerd Ericssons uppmärksammade interventionsstudie där några förståndshandikappade ungdomar tränade golf under en femtonveckorsperiod, med märkbara motoriska förbättringar som följd, varvid balansförmåga och bilateral koordination förbättrades signifikant och öga-handkoordination i något blygsammare utsträckning.
idrottsforum.org/ericsson130930/
Prinsen invigde motorbana för personer med funktionsnedsättning | Utryckning.seUtryckning.se
www.utryckning.se/2013/09/28/prinsen-invigde-motorbana-for-personer-med-funktionsnedsattning/
Personer med funktionsnedsättning får det allt tuffare | LO Bloggen
Jag vill påstå att det hos många politiker finns en övertro på att organisationsförändringar per automatik leder till en bättre och effektivare politisk måluppfyllelse. En rad olika organisationsförändringar har de senaste åren exempelvis genomförts på det funktionshinderpolitiska området.
loblog.lo.se/arbetsmiljo/personer-med-funktionsnedsattning-far-det-allt-tuffare/
Anhörigcirklar för dig som stödjer närstående med psykisk funktionsnedsättning - stockholm.se
Anhörigcirklar för dig som stödjer närstående med psykisk Funktionsnedsättning
www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/Anhorigcirklar-for-dig-som-stodjer-narstaende-med-psykisk-funktionsnedsattning/
KJELL STJERNHOLM: Hållbar humanism: Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning
Han skulle gå hem från en födelsedagsfest. På vägen blir den mannen med intellektuell Funktionsnedsättning, och några av hans vänner, brutalt nedslagna av 6-7 unga män.
hallbarhumanism.blogspot.com/2013/08/hatbrott-mot-personer-med.html
Ny webbtjänst – samlade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning - Huddinge kommun
Huddinge kommun har över 100 000 invånare och är den största kommunen i Stockholms län efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.
www.huddinge.se/sv/stod-och-omsorg/nyhetsarkiv-for-stod-och-omsorg/ny-webbtjanst-for-personer-med-funktionsnedsattning/
Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS | SocialVetenskap
www.socialvetenskap.se/forskning/gynnande-besluts-negativa-rattskraft-och-rattssakerhet-for-manniskor-med-funktionsnedsattning-inom-rattsomradena-sol-och-lss/
123